IEEE HotICN 2018 Beta


Organization Committee

Honorary Chair
Yunjie Liu Academician of the Chinese Academy of Engineering
General Chair
Wenfei Fan Fellow of University of Edinburgh and the Academy of Europe, ACM Fellow
Kai Lei Peking University ShenZhen Graduate School
Executive Chair
Zhuyun Qi Peking University ShenZhen Graduate School
Executive Co-Chair
Yi Wang South University of Science and Technology of China
Ying Shen Peking University ShenZhen Graduate School
Technical Program Chair
Xiaoming Fu 2017 Fellow of IET, University of Goettingen
Technical Program Co-Chair (ICN Track)
Jiangtao Luo Chongqing University of Posts and Telecommunications
Technical Program Co-Chair (Blockchain Track)
Wang Yang Central South University
Technical Program Co-Chair (Knowledge Graph Track)
Buzhou Tang Harbin Institute of Technology, Shenzhen
Local Arrangements Chair
Ting Li Peking University ShenZhen Graduate School
Poster Chairs
Shuai Hao Beijing Jiaotong University
Chao Fang Beijing University of Posts and Telecommunications
Demo Chairs
Yi Wang Shenzhen University
Guoqiang Zhang Nanjing Normal University
Tutorial Chairs
Beichuan Zhang University of Arizona
Lan Wang University of Memphis
Publication Chair
Mengqi Zhou IEEE China
Publication Co-Chairs
Tian Song Beijing Institute of Technology
Yu Zhang Harbin Institute of Technology
Xu Chen Sun Yat-sen University
Finance Chairs
Jianzong Wang PingAn Technology
Xin Fang Peking University ShenZhen Graduate School
Qi Zhang Peking University ShenZhen Graduate School
Travel Grant Chairs
Xiaobin Tan University of Science and Technology of China
Zhuo Li Tianjin University
Yuemei Xu Beijing Foreign Studies University
Web Chairs
Yi Zhu Jiangsu University
Guohui Yuan Peking University ShenZhen Graduate School
Registration Chairs
Rui Hou South-Central University For Nationalities
Lu Xiong Peking University ShenZhen Graduate School
Student Research Competition Chairs
Wei Peng National University of Defense Technology
Ru Li University of the Inner Mongol
Publicity Chair
Hongbin Luo Beijing University of Aeronautics and Astronautics
Publicity Co-Chair
Lingjun Pu Nankai University
Xinggong Zhang Peking University
Industrial Forum & Exhibition Chair
Chengchen Ji Peersafe, Shenzhen
Industrial Forum & Exhibition Co-Chair
Bo Bai Huawei Future network theory Laboratory, Hong Kong